IV_Vir
BACK
RA DEC
14 16 34.3 -21 45 50
V 10.2 Porb --